ارسال اثر

ارسال آثار

کودکان تا سن 12 سال می توانند تصویر آثار خود

( نقاشی، عکس، حجم و …)

برای ما ایمیل کنند. به همراه ارسال اثر باید فرم زیر را تکمیل کرده و تصویر اثر را به

آن پیوست نمایید. آثار ارسالی باید به صورت عکس باشد.

 نکات عکاسی از آثار کودکان
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY

 • زنمرد
 • نقاشیعکاسیحجم سازی
 • نام اثر تصویر یک را وارد کنید
 • تاریخ را بصورت 1300/00 وارد کنید
 • نام اثر تصویر دوم را وارد کنید
 • تاریخ را بصورت 1300/00 وارد کنید
 • نام اثر تصویر سوم را وارد کنید
 • تاریخ را بصورت 1300/00 وارد کنید
  در صورتی که قبلا کاری ارسال کرده اید و برای شما صفحه ای ساخته شده است مشخص کنید
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY

 • زنمرد
 • نقاشیعکاسیحجم سازی
 • نام اثر تصویر یک را وارد کنید
 • تاریخ را بصورت 1300/00 وارد کنید
 • نام اثر تصویر دوم را وارد کنید
 • تاریخ را بصورت 1300/00 وارد کنید
 • نام اثر تصویر سوم را وارد کنید
 • تاریخ را بصورت 1300/00 وارد کنید
  در صورتی که قبلا کاری ارسال کرده اید و برای شما صفحه ای ساخته شده است مشخص کنید

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian