نوروز

آثار هنرجویان 2 تا 3 سال هنرکده تامیلا (به زودی اطلاعات کودکان دریافت می شود.)

عنوان اثر: عمو نوروز

شاخه هنری: نقاشی

 

آثار هنرجویان 2 تا 3 سال هنرکده تامیلا (به زودی اطلاعات کودکان دریافت می شود.)

عنوان اثر: عمو نوروز

شاخه هنری: نقاشی

 

آثار هنرجویان 2 تا 3 سال هنرکده تامیلا (به زودی اطلاعات کودکان دریافت می شود.)

عنوان اثر: خاله گل بهار

شاخه هنری: نقاشی

 

دانا حسین پور

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/11

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: حجم سازی

 

آروین برمکی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/01

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: حجم سازی

 

دنیا خاکی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/05

عنوان اثر: بهار

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

 

ابریشم احدی

جنسیت: دختر

سن: 5 سال

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

 

پایا شریعت پناهی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/05

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

 

عرشیا زاهدی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/02

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: حجم سازی

 

رایان آتین

جنسیت: پسر

سن: 7 ساله

عنوان اثر: حاجی فیروز در باغ وحش در حال رقصیدن و نوید بهار دادن به حیوانات و در کنارش آتش به شکل فشفشه

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

 

پندار سلیمی خلیق

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/09

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

پندار سلیمی خلیق

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/09

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

فراد غلامی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/10

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

فراد غلامی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/10

عنوان اثر: ننه سرما

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

کیاراد امیرخانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/03

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

نفس محمدیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/11

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

 

هلیا قاصد

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/1

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

 

هلیا قاصد

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/1

عنوان اثر: ننه سرما

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

 

آرنیکا بیگلری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/1

عنوان اثر: ننه سرما

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

 

آرنیکا بیگلری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1389/1

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

 

رها شفیعی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1388/08

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

 

رها شفیعی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1388/08

عنوان اثر: ننه سرما

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

 

هستی ولی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/06

عنوان اثر: ننه سرما و عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

 

هستی ولی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/06

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

 

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: بهار که از پس تور سفید برفی زمستان می آید.

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نیلا نقشبندی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/01

عنوان اثر: بهار که از پس تور سفید برفی زمستان می آید.

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

پارسین مجد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1385/10

عنوان اثر: ننه سرما

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

پارسین مجد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1385/10

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian