نمایشگاه «80 کودک 80 اثر»

نام هنرمند: آیین

تاریخ تولد: 87/8

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: اهورا

تاریخ تولد: 89/1

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: امیرعلی

تاریخ تولد: 89/3

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

AmirAli Abas Gholi Zade …. 2
Amir Ali Abas Gholi Zade .. 2

نام هنرمند: امیرعلی

تاریخ تولد: 88/6

تاریخ انجام اثر: 96/11

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Amir Ali Panahi .. 2
Amir Ali Panahi …. 2
AmirAli Panahi .. 2 .
AmirAli Panahi …2
AmirAli Panahi …2

نام هنرمند: امیرسام

تاریخ تولد: 87/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: آراد

تاریخ تولد: 87/11

تاریخ انجام اثر: 11/96

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: آراد

تاریخ تولد: 88/3

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: آریو

تاریخ تولد: 86/1

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: آرمان ادوانی

تاریخ تولد: 87/11

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: آرشام

تاریخ تولد: 85/9

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: آرتین

تاریخ تولد: 88/2

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Artin Asadi … 3
Artin Asadi … 3 ..
Artin Asadi … 3…

نام هنرمند: آرتین

تاریخ تولد: 88/8

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Artin Bahrami .. 2
Artin Bahrami … 2

نام هنرمند: آروین

تاریخ تولد: 89/4

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Arvin Masoumi .. 2
Arvin Masoumi … 2
Arvin Masoumi … 2

نام هنرمند: آریا

تاریخ تولد: 87/6

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: آرین

تاریخ تولد: 89/3

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: آئین

تاریخ تولد: 88/5

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: بردیا

تاریخ تولد: 88/8

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: بردیا

تاریخ تولد: 85/5

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: بارمان

تاریخ تولد: 88/3

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: برسام

تاریخ تولد: 87/9

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: بهرداد

تاریخ تولد: 88/3

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: بهشاد

تاریخ تولد: 88/2

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Behshad Saleh Jo … 3
Behshad Saleh Jo … 3

نام هنرمند: برنا

تاریخ تولد: 88/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: دامون

تاریخ تولد: 85/2

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: ایلیا

تاریخ تولد: 86/5

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: هیراد

تاریخ تولد: 87/9

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: کیان

تاریخ تولد: 85/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: ایلیا

تاریخ تولد: 88/5

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Elya Ebrahimi .. 3
Elya Ebrahimi … 3

نام هنرمند: هیراد

تاریخ تولد: 87/11

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Herad Hojat Panah …. 3
Herad Hojat Panah .. 3

نام هنرمند: هیراد

تاریخ تولد: 89/4

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Hirad Taghavi … 2
Hirad Taghavi .. 2 .

نام هنرمند: هویار

تاریخ تولد: 88/8

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Hoyar Mohajerani … 2
Hoyar Mohajerani . 2

نام هنرمند: کامیاب

تاریخ تولد: 89/3

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Kamyab Shahidi .. 2
Kamyab Shahidi … 2

نام هنرمند: کیان

تاریخ تولد: 88/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Kiyan KazemZadegan…. 2
Kiyan Kazem Zadegan .. 2

نام هنرمند: کیارش

تاریخ تولد: 86/1

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: کوروش

تاریخ تولد: 87/10

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: کوروش

تاریخ تولد: 89/1

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: مانی

تاریخ تولد: 85/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: مانی

تاریخ تولد: 86/2

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: مرتیا

تاریخ تولد: 86/2

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: مسیحا

تاریخ تولد: 87/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Masiha Eshaghi … k 3
Masiha Eshaghi … 3
Masiha Eshaghi .. 3

نام هنرمند: متین

تاریخ تولد: 89/5

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: مازیار

تاریخ تولد: 88/6

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Maziyar Mohammad Far … 3
Maziyar Mohammadi far…3

نام هنرمند: متین

تاریخ تولد: 88/11

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Matin Hoseein Manesh … 2
Matin Hoseein Manesh … 2

نام هنرمند: مهراد

تاریخ تولد: 89/7

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Mehrdad Naseri .. 2
Mehrdad Naseri .. 2 ..
Mehrdad Naseri .. 2

نام هنرمند: مصطفی

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Mostafa Asgari .. 2
Mostafa Asgari … 2

نام هنرمند: نیما

تاریخ تولد: 88/2

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: رادمان

تاریخ تولد: 87/11

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: نیما

تاریخ تولد: 88/1

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: نیروان

تاریخ تولد: 87/9

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: پارسا محمدخانی

تاریخ تولد: 86/8

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: راستین

تاریخ تولد: 88/6

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Rastin Kimiya Ghalam … 2
Rastin Kimiya Ghalam … 2

نام هنرمند: رایان

تاریخ تولد: 87/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: رایان

تاریخ تولد: 89/3

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: سام

تاریخ تولد: 87/11

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: سام

تاریخ تولد: 86/1

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: سام

تاریخ تولد: 88/5

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Sam Harandi .. 3 …
Sam Harandi … 3…

نام هنرمند: سامین

تاریخ تولد: 88/6

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: سانیار

تاریخ تولد: 88/11

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Sanyar Hagh Go
Sanyar Haghgo .. 2
Sanyar HaghGo .. 2

نام هنرمند: سامیار

تاریخ تولد: 88/8

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

Samyar Rohani .. 2 .
Samyar Rohani … 2

نام هنرمند: سرمد

تاریخ تولد: 89/2

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:  براساس آثار موزه ایران باستان

Sarmad Avali .. 2
Sarmad Avali … 2
Sarmad Avali … 2

نام هنرمند: شهرداد

تاریخ تولد: 88/8

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: سورنا

تاریخ تولد: 85/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: والا

تاریخ تولد: 87/11

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:  براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: محمد

تاریخ تولد: 87/9

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

نام هنرمند: ونداد

تاریخ تولد: 96/12

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

VanDad Golzari …. 2
Vandad Golzari … 2
Vandad Golzari … 2

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian