موزه ملک از نگاه من

امیر محمد

تاریخ تولد: 1390/09

جنسیت : پسر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

آنالی

تاریخ تولد: 1389/09

جنسیت : دختر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

ارس

تاریخ تولد: 1390/12

جنسیت : پسر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

آرتین

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت : پسر

عنوان اثر: حاج حسین ملک

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

آنیسا

تاریخ تولد: 1391/04

جنسیت : دختر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

بردیا

تاریخ تولد: 1391/01

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

آسمان

تاریخ تولد: 1390/03

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: نگاره اژدها و تشعير

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاكي قصيده برده بوصيري

کیانا

تاریخ تولد: 1392/02

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

کیانا

تاریخ تولد: 1392/02

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

کیاشا

تاریخ تولد: 1391/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

کوثر

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

آرین

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

محمد

تاریخ تولد:1390/06

جنسیت :پسر

عنوان اثر : گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

علی

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

علی

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

علی

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

یاسمین

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

سیندخت

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

سینا

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

شایگان

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

سمیر

تاریخ تولد: 1391/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

روشا

تاریخ تولد: 1390/11

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ

رادین

تاریخ تولد: 1391/06

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

یاس

تاریخ تولد: 1390/05

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

اویسا

تاریخ تولد: 1392/05

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

پایا

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

پرشان

تاریخ تولد: 1391/01

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: اژدها و تشعیر

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی قصیده برده بوصیری

آرال

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: حاج حسین ملک

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

مهرسام

تاریخ تولد: 1390/05

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ

سلین

تاریخ تولد: 1391/07

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

امیرحسین

تاریخ تولد: 1390/09

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: نگاره تک چهره

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از کتاب هشت تک چهره نگارگری 

موزه ملک از نگاه من

امیر محمد

تاریخ تولد: 1390/09

جنسیت : پسر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

amir mohamad sharifi mozoo gol va morgh , teknik tarkib mavad tozihat ba elham az jeld laki haye gol va morgh tarikh 96_8_2

آنالی

تاریخ تولد: 1389/09

جنسیت : دختر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

anali kermanshahi gol va morgh 96_8_7 teknik ravannevis va morakab ba elham az jeld lakihae gol va morgh

ارس

تاریخ تولد: 1390/12

جنسیت : پسر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

aras mahmood abadi , mozoo gol va morgh , tarikh 96_8_2 teknik mavad ba elham az jeld lakihae gol va morgh

آرتین

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت : پسر

عنوان اثر: حاج حسین ملک

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

artin behroozan onvaan haj hosein malek 96_8_2 tarkib mavad

آنیسا

تاریخ تولد: 1391/04

جنسیت : دختر

عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی های گل و مرغ

anisa almasian zadeh gol va morgh 96_8_2 majik va rang rooye pelexi ba elham az jeld lakiha gol va morgh.jpg

بردیا

تاریخ تولد: 1391/01

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

bardia sabeti onvn gol va morgh 96_8_2 teknik mavad ba elham az jeld laki hay gol va morgh

آسمان

تاریخ تولد: 1390/03

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: نگاره اژدها و تشعير

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاكي قصيده برده بوصيري

aseman saba , mozoo negare ezdeh va tasheir ba elham az jeld laki ghaside bardh bavsiri teknik ravan nevis va morakab tarikh 96_8_2

کیانا

تاریخ تولد: 1392/02

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

kiyana hesam zadeh , gol va morgh ( tozihat ba elham az jelde laki haye gol va morgh) teknik ravanevis va morakab tarikh 96_8_7

کیاشا

تاریخ تولد: 1391/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

kiyasha naeimi , gol va morgh , 96_8_3 tarkib mavad tozihat ba elham az jeld lakihae gol va morgh

کوثر

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

kosar sadegh zadeh gol va morgh 96_8_3 majik va rang rooye pelexi ba elham az jeld lakiha gol va morgh

آرین

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

arian saeidi noor gol va morgh 96_8_2 tarkib mavad ba elham az jeld lakihae gol va morgh

محمد

     تاریخ تولد:1390/06

جنسیت :پسر

عنوان اثر : گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

mohamad homayooni gol va morgh 96_8_7 ravan nevis va morakab ba elham az jeld lakihae gol va morh

علی

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

ali zavar jalali gol va morgh 96_8_3 tarkib mavad ba elham az jeld lakihae gol va morgh

یاسمین

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

yasamin amini gol va morgh 96_8_2 majik va rang rooye pelexi ba elham az jeld lakiha gol va morgh.jpg

سیندخت

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

sindokht esmaeili onvan negare majles sheikh bahaei va mirdamad 96_8_2 majik va rang rooye peexi ba elham az jeld laki koliat saedi

سینا

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

sina nikkhah mozoo gol va morgh tarikh 96_8_2 , teknik mavad tozihat ba elham az jeld lakihaye gol va morgh

شایگان

تاریخ تولد: 1391/02

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

shaygan shariat panah gol va morgh 96_8_1 ravan nevis va abrang ba elham az jeld lakihae gol va morgh

سمیر

تاریخ تولد: 1391/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

samir samiei, mozoo gol va morgh tarikh 96_8_2 , teknik mavad, ba elham az jeld lakihae gol va morgh

روشا

تاریخ تولد: 1390/11

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

rosha ghanbili gol va morgh 96_8_1 ravan nevis vaabrang ba elha,m az jeld lakihaye gol va morgh

رادین

تاریخ تولد: 1391/06

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

radin lajevardi mozoo gol va morgh tozihat ba elham az jeld laki hay gol va morgh teknik tarkib mavad tarikh 96_2_8

یاس

تاریخ تولد: 1390/05

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

yas mohamadian gol va morgh 96_8_7 ravan nevois morakab ba eham az jeld lakihae gol va morgh

اویسا

تاریخ تولد: 1392/05

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

avisa marashi poor gol va morgh 96_8_1 teknik ravannevis va abrang ba elham az jeld lakihae gol va morgh

پایا

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

paya shariat panah onvan negareh mirdamad va sheikh bhaei 96_8_1 teknik ravanevis va abrang ba elham az jeld laki koliat saadi

پرشان محمدی

تاریخ تولد: 1391/01

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: اژدها و تشعیر

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی قصیده برده بوصیری

parshan-mohamadi-onvan-negare-ejdeha-va-tasheir-9682-teknik-mavd-ba-elham-az-jeld-lakihae-ghaside-

آرال

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: حاج حسین ملک

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

IMG_1528

مهرسام

تاریخ تولد: 1390/05

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

IMG_1540

سلین

تاریخ تولد: 1391/07

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: گل و مرغ

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از جلد لاکی گل و مرغ 

IMG_1533

امیرحسین

تاریخ تولد: 1390/09

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: نگاره تک چهره

تاریخ انجام اثر: 1396/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: با الهام از کتاب هشت تک چهره نگارگری 

IMG_1539

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian